<<<ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ>>>  
 

 


<<ประวัติความเป็นมาของสถานี>>
        ยุคแรก เมื่อปี พ.ศ.2469


          สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่เลขที่ 203 หมู่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2469 โดยมีลักษณะหลังคามุงกระเบื้องหน้าจั่ว หันหน้าไปทางทิศตะวันตกฝั่งคลองสำโรง  ทิศตะวันอออกติดกับถนนสุขาภิบาลบางบ่อ(ถนนรัตนราช) ทิศใต้ติดกับที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ส่วนทิศเหนือติดบ้านเรือนประชาชนทางฝั่งถนนบางนา-ตราด
         จดทะเบียนที่ดินเลขที่ 25 ระยะทาง 96 เมตร โดยมีเนื้อที่ 2 งาน 28 ตารางวา การสัญจร ใช้ทางน้ำ มีเรือเป็นยานพาหนะ 
 

 


สร้างเมื่อปี 2469
 

 
 

 ยุคสอง เมื่อปี พ.ศ.2518

          เมื่อปี พ.ศ.2518 ตัวอาคารที่ทำการหลังเดิมได้ทรุดโทรมลงไปมาก ประกอบกับอัตรากำลังพลได้ขยายเพิ่มมากขึ้นทำให้สภาพพื้นที่การทำงานไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
         ทางกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ได้มีงบประมาณให้ทำการสร้างตัวอาคารใหม่ขึ้น ตามหนังสือสำคัญที่ 397/1998 โฉนดที่ 2358 ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข 2968 ลำดับที่ 54 โดยมีลักษณะมีทรงปั้นหยา ย่อมุมตรงกลางหน้า
         อาคารโครงสร้างเป็นเหล็กเสริมปูนชั้นล่าง ชั้นบนเป็นไม้ จำนวน 2 ชั้น ความสูงของตัวอาคาร รวม 6 เมตร แต่ละชั้นสูง 3 เมตร ตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันตกฝั่งคลองสำโรงเหมือนตัวเดิม ส่วนพื้นล่างเทคอนกรีตติดดินสูงประมาณ 30 เซนติเมตร รูปทรงอาคารทรงไทย ขนาดเนื้อที่ ชั้นล่าง 12
x40 เมตร หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2537 จึงได้ทำการรื้อถอนเพื่อสร้างตัวอาคารใหม่ตามหนังสือที่ สป 0018.08/8904 ลง 20 ธันวาคม 2536 โดยคำสั่งอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 23 ธันวาคม 2536
 


สร้างเมื่อปี 2518
 

 
 

ยุคสาม เมื่อปี พ.ศ.2537

          เมื่อปี พ.ศ.2537
างกรมตำรวจได้มีนโยบายในการปรับรูปแบบโครงสร้างตัวอาคารที่ทำการของสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันตามแบบของกองพลาธิการ กรมตำรวจ ดังนั้น สถานีตรำวจภูธรบางบ่อ จึงได้ทำการรื้อถอนตัวอาคารเดิมและสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาทดแทนตามสัญญาเลขที่ 3/2537 ลง 21 ก.พ.2537 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างรวมเป็นเงิน 5,983,073 บาท ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น หันหน้าไปทางทิศเหนือ(ฝั่งทางถนนบางนา-ตราด) ด้านหลังอาคารติดที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ด้านทิศตะวันออกติดถนนรัตนราช และด้านทิศตะวันตกติดคลองสำโรง
         และปัจจุบันตัวอาคารมีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุค ตามสมัยเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัต การให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว
 


สร้างเมื่อปี 2537
 

 
 

     
  สภาพโดยทั่วไป

            สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ ตัวอาคารเป็นลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น บนเนื้อที่ 2 งาน 28 ตารางวา ปัจจุบันการคมนาคมจะใช้เส้นทางสัญจรทางบก โดยมีเส้นทางหลักได้แก่ ถนนบางนา-ตราด , ถนนรัตนราช , ถนนเทพารักษ์ , ถนนปานวิถี ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล(23 หมู่บ้าน 1 เทศบาล) แบ่งเป็น ดังนี้
          - ตำบลบางบ่อ      มี 11  ตำบล 1 เทศบาล
          - ตำบลบ้านระกาศ มี 10  ตำบล
          - ตำบลบางเพรียง  มี  2  ตำบล 
         ทิศเหนือ          ติดเขตรับผิดชอบของ สภ.เปร็ง อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ
         ทิศใต้              ติดเขตรับผิดชอบของ สภ.คลองด่าน อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ
         ทิศตะวันออก    ติดเขตรับผิดชอบของ สภ.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ
         ทิศตะวันตก      ติดเขตรับผิดชอบของ สภ.บางเสาธง อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

จำนวนประชากร
         
- ตำบลบางบ่อ      11  ตำบล 1 เทศบาล จำนวนประชากร
26,692 คน (ส่วนอ้างอิง)
          - ตำบลบ้านระกาศ 10  ตำบล   จำนวนประชากร 6,618 คน(อ้างอิงจากข้อมูล อบต.บ้านระกาศ)
          - ตำบลบางเพรียง   2  ตำบล    จำนวนประชากร 5,175 คน
          - ประชากรแฝง จำนวน 27,395 คน
                       รวมทั้งสิ้น  65,880 คน                    

สถานที่สำคัญ
          -
ธนาคาร                 จำนวน  8    แห่ง
          - ร้านค้าทอง             จำนวน  10  แห่ง
          - ร้านสะดวกซื้อ         จำนวน 24   แห่ง
          - ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต จำนวน 20   แห่ง
          - สถานบริการ            จำนวน 19   แห่ง
          - สถานที่พัก/ห้องเช่า   จำนวน 134 แห่ง
          - วัด/ศาสนสถาน        จำนวน 7 แห่ง (วัด 5 แห่ง,สำนักสงฆ์ 1 แห่ง,ศาลเจ้า 1 แห่ง)
          - โรงพยาบาล            จำนวน  1    แห่ง
          - โรงเรียน/สถานศึกษา 15 แห่ง (ประถม 12 แห่ง, มัธยม 2 แห่ง, อาชีวะ 1 แห่ง) 
          - บ้านจัดสรร              จำนวน  17  แห่ง
          - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง/ปั้มแก๊ส  9  แห่ง
          - โรงรับจำนำ             จำนวน  1    แห่ง
          - โรงแรม                  จำนวน  -    แห่ง
          - โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  47  แห่ง
          - หน่วยงานราชการอื่นๆ จำนวน 37  แห่ง

                                    รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตั้งแต่ สิ้นสุด
 

 ระดับผู้บังคับกอง

   
1. ร.ต.อ.บุญช่วย บุญถนอม พ.ศ.2493  
2. พ.ต.ต.วิศิษฐ์ เชาวนปรีชา    
3. ร.ต.อ.ธรรมนูญ อินทรเศรฐ    
4. ร.ต.อ.บุญสม พัฒนศิริ    
5. ร.ต.อ.สุทธิ วาสวิศ  

กรกฎาคม 2507

6. พ.ต.ต.อาทิตย์ บุญศิริ กรกฎาคม 2507  
7. พ.ต.ต.สง่า รุ่งเรือง พ.ศ.2514  
8. พ.ต.ต.วิชิต อิทธิไมย    
 

ระดับสารวัตร

   
9. พ.ต.ท.พิสุทธิ์ โอสถานนท์ พ.ศ.2518 พ.ศ.2521
10. พ.ต.ต.ธวัช เชาวนโยธิน พ.ศ.2521 พ.ศ.2523
  ระดับสารวัตรใหญ่    
11. พ.ต.ท.ประยูร ชูชัยสิงหกุล พ.ศ.2523 พ.ศ.2525
12. พ.ต.ต.สมพจน์ ศุภวโรดม พ.ศ.2525 พ.ศ.2528
13. พ.ต.ต.สุวรรณ หุ่นสวัสดิ์ พ.ศ.2528 พ.ศ.2531
14. พ.ต.ท.ประยูร ประสาทกิจ พ.ศ.2531 พ.ศ.2533
15. พ.ต.ท.พลศิลป์ มังกรดิน พ.ศ.2533 พ.ศ.2534
16. พ.ต.ท.โภคพิบูลย์ โปตระนันท์ พ.ศ.2534 พ.ศ.2536
  ระดับรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี    
16. พ.ต.ท.โภคพิบูลย์ โปตระนันท์ พ.ศ.2536 พ.ศ.2537
17. พ.ต.ท.เดชกาจ รัตโรจน์ พ.ศ.2537 พ.ศ.2539
  ระดับผู้กำกับการ    
18. พ.ต.อ.สุรชัย สืบสุข พ.ศ.2539 10 ก.พ.2541
19. พ.ต.อ.ปรีชา สมุทรเปารยะ 11 ก.พ.2541 15 ม.ค.2543
20. พ.ต.อ.เกชา หลักเพ็ชร์ 15 ม.ค.2543 4 ส.ค.2544
21. พ.ต.อ.กมล ปั้นศิริ 5 ส.ค.2544 15 พ.ย.2544
22. พ.ต.อ.สมพงษ์ พลทะมัย 16 พ.ย.2544 30 ก.ย.2545
23. พ.ต.อ.ขจร เพชรชุมชน 16 ธ.ค.2545 4 ต.ค.2547
24. พ.ต.อ.สัมพันธ์ เบญจศิริ 5 ต.ค.2547 4 พ.ย.2549
25. พ.ต.อ.ขจร เพชรชุมชน 5 พ.ย.2549 30 ก.ย.2550
26. พ.ต.อ.สมศักดิ์ชัย อมรส่งเจริญ 1 พ.ย.2550 15 ก.พ.2553
27. พ.ต.อ.ฐาณุพงศ์ พรมสวัสดิ์กุล 16 ก.พ.2553 30 ก.ย.2555
28. พ.ต.อ.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล 6 ธ.ค.2555 23 พ.ค.2559
29. พ.ต.อ.สาโรจน์ คุ้มทรัพย์ 23 พ.ค.2559  
         
         
 

          
            

  

 
          

    อัพเดรท : เมื่อ 9 มิถุนายน 2559 (ร.ต.อ.พัฒนา มูลการณ์ รอง สวป.ฯ จนท.บันทึกข้อมูล)
 
 

ถานีตำรวจภูธรบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : Bangbo Police Station
เลขที่ 203 หมู่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 0-2338-1199 , 086-9085500  โทรสาร 0-2338-1200  E-mail : Bangbo@royalthaipolice.go.th